Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie daar is mijn hart, lleere JezusJ wees Gij er Koning over, maak Gij het heilig en zalig; ik zal U volgen, ik zal U naloopen, lleere Jezus! als Gij mij trekt.

Ik weet dat hier vele onvrijmoedige zielen zijn, die het ware geloof bezitten en beoefenen, en wier ziel echter door duizend zorgen en duizend dooden neder gedrukt wordt. Alleen door in Jezus te blijven zult gij vrijmoedigheid hebben. Doordien gij het oog meer op Sinaï dan op Zion gevestigd hebt, zijt gij onvrijmoedig. liet geloof, dat gij beoefent, is zwak, en de vriendelijkste en mildste aanbieding van het dierbaar Evangelie, zij is dikwerf voor u zonder kracht en troost, omdat gij niet gelooft dat het voor u is. Zegt mij wat grond gij voor dat ongeloof hebt! wie anders dan u bedoelt de Zaligmaker, als Hij zegt: «Komt herwaarts lot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zaluruste geven?" Of drukt gij er op, dat het geloof eene gave Gods is? Welnu indien dan de zaligheid en het geloof eene gave is, gelijk het waarlijk eene gave is dan ligt het immers geheel buiten u; dan is het Gods werk, en dan is het geloof, dat gij nu bij aanvang oefent ook eene gave Gods. Hoe noodzakelijk is het dus voor u dat gij u digt bij den lleere Jezus houdt; dat gij in Hem blijft; en dagelijks de bede tot Hem opzendt: lleere, vermeerder ons het geloof!

Die noodzakelijkheid bestaat ook voor den verst gevorderden Christen. Niet te vergeefs heeft Jezus gezegd: blijft in Mij en Ik in u, want zonder Mij kunt gij niets doen. In u zeiven vindt gij, hoe langer hoe meer, den dood; in Hem, alleen het leven. Naarmate uwe ervaring op den levens-weg vermeerdert naar die mate verstaat gij ook te beter het woord uws bruidegoms: »Ikbende weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader dan door Mij." En

Sluiten