Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die uit haar hart is voortgekomen. De voortzetting daarvan aan het opkomend geslacht, de handhaving dier leer tegenover alle dwaalgeesten is eene van hare eerste en voornaamste pligten. Gemeente! dat is ook voor u noodzakelijk. Vele geesten zijn uitgegaan. De geest van den anti-christ in den Paus van Rome verpersoonlijkt, is nog niet dood, hij maakt rondom u belangrijke vordering. De geest, die loochent dat Jezus de Christus is, waart in allerlei gedaante rond; het menschelijk vernuft wordt door de meerderheid als God aangebeden en vereerd; en werk en genade te vermengen is thans iets zeer gewoons. Te midden van zulk eene babelsche spraakverwarring is het uwe roeping te houden wat gij hebt, opdat niemand uwe kroon neme. Weest dan te zamen strijdende door en voor het geloof des Evangelies, voor de met het bloed en de tranen uwer godzalige vaderen bezegelde belijdenis; en blijft volharden in de leer der Apostelen en in de gemeenschap , in de breking des broods en in de gebeden!

Dat is hoogst noodzakelijk ook voor uw kerkelijk leven. Gij weet in welken toestand gij verkeerdet, toen ik tot u kwam. Ik weet in welken toestand ik verkeerde. Ik had twijfel of ik wel op den kerkelijk gereformeerden weg was, en die twijfel werd ten slotte overtuiging. Ik deelde u die overtuiging mede, en gij zijt mij gevolgd op den weg, dien wij, naar mijne overtuiging;, moesten inslaan. Ik voor mij heb daar nog geen oogenblik berouw van gehad; in tegendeel, ik dank er God voor dat Hij mij, op dat pnnt, tot vastigheid gebragt heeft. Ik zeg dit niet om iemand te kwetsen; maar de waarheid kwest allen die tegen haar zijn. Gemeente van Vlissingen! tracht het woord van Paulus ook in dezen te behartigen : »Wij vermogen niets tegen de waarheid maar voor de waarheid." Jezus heeft gehe-

Sluiten