Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne, — om, „eensgezind zijnde, dezelfde lief de hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde," het werk des Heeren onder u te werken. Mogen wij niet hopen, dat God van den hemel dit ons wèl zal doen gelukken en onze gemeenschappelijken arbeid alhier tot den rijksten zegen zal doen gedijen?

De eere valt mij ten deel in de plaats te treden van uwen waarden Creutzberg, niet alleen zijnen bloedverwanten en betrekkingen, maar ook ulieden door den dood ontrukt, ja! aan het hart ontsclieurd! — In de plaats van eenen man, vol des geloofs en des Heiligen Geestes, van eenen man, die zijn ligchaam en ziel had overgegeven voor den naam en de zaak van den Heere Jezus. Met aandoening denkt gij ongetwijfeld ook thans, gelijk zoo dikwijls, aan hem, — aan den arbeid, den veelvuldigen, den voorbeeldeloozen arbeid zijner liefde aan uwe eeuwige zielen, met moed en gelatenheid volgehouden, schoon vaak zijn verzwakt ligchaam onder dien last dreigde te zullen bezwijken. Vertegenwoordigt u hem, die zoo dikwijls ook ter dezer plaats voor u stond als boetprediker u toeroepende: „Be Regter staal voor de deur!' „ Be wan is in Zijne hand en Rij zal Zijn dorschvloer doorzuiveren , de tarwe in Zijne schuur te zamenbrengen, maar het haf met onuitblusschelijk vuur verbranden" Maar ook vertegenwoordigt u hem, zoo als hij ook zoo vaak van dezen kansel u toeriep: Jezus zoekt verlorenen. „Het is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken" „ Wendt u tot Hem en wordt behouden." Maar ook vertegenwoordigt u hem, in den hemel geroepen tot hooger werkkring en daar aanbiddende aan de voeten van Jezus, Wien aan te prijzen — Wiens eere te verdedigen, zijne blijdschap was hier beneden. Ik vreeze en niet zonder grond, verre achter hem te zullen staan in zelfverloochening, in nederigheid, in ijver — in liefde tot den Heere. Wie ben ik in mij-

Sluiten