Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeiven? Immers minder dan niets. Nogtans iets door het geloof in Hem, die mij heeft lief gehad en zich zeiven voor mij heeft overgegeven. Hopende op zijne genade, wensch ik ook de krachten van mijn ligchaam en ziel u te wijden, nederig verzoekende, dat gij dit mijn voornemen schraagt en blijft schragen met uwe gebeden.

Wat zult gij ons en onze kinderen leeren? wat ons prediken? Gemeente! gij hebt regt dit te vragen, vooral in eenen tijd, in welken op het gebied der Godsdienst zoo vele rigtingen elkander doorkruissen. Nogtans, ik ben niet verlegen met deze uwe vraag. De tekst, dien ik ter dezer ure behandelde, geeft mij voor het minst een leidraad , bij het beantwoorden derzelve. Ik wensch , onder u, gelijk ik trouwens ook elders deed, te leeren en te prediken, dat genade en vrede, gaven en giften zijn van boven van den Vader der lichten afdalende; dat de eenige God zich in Zijn Woord heeft bekend gemaakt in Zijne Drieheid, als Vader, Zoon en Heiligen Geest■ dat Jezus Christus de waarachtige God is, eenswezend met den Vader, in de volheid des tijds geopenbaard als de hoogste Profeet en Leeraar, als de eenige Hoogepriester en als de eeuwige Koning, in Wien alleen het leven en liet licht is voor arme zondaren; dat de Heilige Geest te zamen met den Vader en den Zoon de waarachtige en eeuwige God is en blijft. Ik wensch u te leeren en te prediken, dat Christus de Zijnen lief heeft met eene eeuwige liefde; dat Hij hen gewasschen heeft door Zijn bloed en door de kracht van den door Hem verworven Geest heeft gemaakt tot Koningen en Priesteren Gode en den Vader; dat Hem in de Gemeente der heiligen moet worden toegebragt de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. — En behalve deze waarheden, die de tekst dezer ure ons luide predikt, wensch ik u nog andere te verkondigen, met

Sluiten