Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk eene leer geene Goddelooze en. zorgelooze menschen ? — Op dergelijke wijze redeneert de waereld.

Maar daar is een groot onderscheid tusschen de getuigenis van de aarde, hier beneden en tusschen de getuigenis die uit den Hemel, daar boven komt.

De waereld weet het wel wat door Petrus gepredikt is, maar zij kan er evenmin mede instemmen als het sanhedrin dat kon. Wanneer ze dat deed, dan zou ze zich zelve moeten veroordeelen. Dan zou ze voor God moeten bukken en vallen, zich zelve, voor onmagtig en dood moeten verklaren, en dat zal ze nooit doen, zoolang ze in het booze blijft liggen en ze niet geheel en al door Christus verlost is. In tegendeel als tot haar van vernedering en verootmoediging gesproken wordt, dan spreekt zij van zelfverheffing en van de verhevenheid van den mensch, die naar het beeld Gods geschapen is, en wil er niet van hooren dat de mensch in Adam zijn verbondshoofd, dat beeld heeft verlooren. Br^ng mij de wet, zegt de natuurlijke mensch, laat die eischen wat zij wil, en ik zal het volbrengen en dan is God met mij bevredigd en word ik zalig. En de vorst der duisternis wanneer hij zich voordoet als een engel des lichts, spreekt: dat is de weg om door u zeiven zalig te worden , en zoo hebt gij Christus tot uwe zaligheid niet noodig. Gebruik Hem alleen als uw voorbeld, en God zal in u het zelfde welbehagen hebben als in Zijnen Zoon. En zoo weet die menschenmoorder van den beginne, dat hij best den hoogmoed van den dwazen mensch streelen, en hem in zijne magt krijgen kan.- Den mensch in te scherpen; „Gij moet aan God gelijk worden, dat is het middel waardoor hij het gansche menschelijke geslacht heeft doen vallen. En nu voor de gansche waereld te bazuinen: Gij moet Christus tot uw voorbeeld nemen en aan Hem gelijk worden, dat is het middel dat hij aanwendt om die waarheid: Christus is de eenigste naam leugenachtig te maken. Slaagt hij daarin, dan heeft hij Christus in de oogeu der zondaren doen vallen. Dan brengt hij den mensch tot het streven naar het onmogelijke, om door zich zeiven zalig te worden, of althans aan die zaligheid met Christus zamen te werken; zooveel daar aan te doen als Christus er aan doen moet. En heeft hij het zoo verre bij den zondaar gebragt, dan hoopt hij zeker te zijn dat deze ook zal pogen buiten Christus zich te kunnen redden, waarvan het noodzakelijk gevolg zal zijn, dat de arme misleide mensch verlooren moet gaan. En om nu zeker te wezen van zijne zaak doet hij de waereld optreden, die zoo wel zijn bondgenoot is als van het misleidde zondaarshart Deze belooft alles. Ziet het aan ile rijken en verstandigen onder mijne dienaren, zegt. zij, wal

Sluiten