Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwijst. — Alle stelsels van menschelijke wijsheid zijn verdreven van de aarde. Het jongere heeft steeds het oudere vervallen verklaard, Pat, wat tegenwoordig heerscht, zal ook eenmaal onttroond worden. Maar de wijsheid die uit God is: Jezus Christus de eenigste naam onder den hemel den menschen gegeven om zalig te worden , zal nog onomstotelijk worden bevonden dan, wanneer alle menschelijke wijsheid als dwaasheid, en als onvoldoende zal worden gekend.

Het laatste woord dat de waereld spreken kan tot de ziel is derhalve dit: ik kan u niet redden, als gij geen andere hulpe hebt dan mij, dan zijt gij voor eeuwig verlooren, want de waereld is veroordeeld om hare dienaren alleen rampzalig te maken. En hoe zij worstele om hare stem te verheffen, ten einde den zondaar wegen en middelen aan te wijzen, om buiten Christus zalig te worden, 't is al vruchteloos, zij moet hare dienaren in het verderf zien storten , maar op den eeuwigen rotsteen staat met onuitwisbaar schrift te lezen: de zaligheid is in geenen anderen.

II. Is de waereld veroordeeld door deze uitspraak des H. Geestes, dat er geen andere naam onder den Hemel gegeven is, door welken wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus Christus, hoe gevaarlijk is dan het standpunt dier ontelbare scharen, die toch buiten Christus, en dus in de waereld hunne zaligheid zoeken. Want of Christus of de waereld, een derde grond van vertrouwen is er niet.

Maar is hun standpunt zoo vreeselijk, zoo ontzagchelijk gevaarlijk, omdat eenmaal de grond waarop zij bouwen, geheel onder hunne voeten weg zinkt, zij worden daarom juist overeenkomstig de ontzettende toekomst die hen bedreigt gewaarschuwd.

Het woord Gods stoot alle andere leunsels en steunsel waarop de zondaar zijn vertrouwen stelt weg, alle gebrokene rietstaven, die hem bovendien nog de hand wonden en doorboren, worden verworpen. Daar is onder den Hemel maar één middel den menschen gegeven om zalig te worden, wordt er gezegd , en dat eenigste middel is de naam Jezus Christus.

Daar zijn er velen, ja duizenden, die deze waarheid tientallen van jaren hebben hooren prediken, ma.ar ze niet hebben willen gelooven. En vraagt gij hun of ze willen zalig worden, ze zullen u dat ten duurste verzekeren. God heeft dat verlangen om zalig te worden iederen mensch ingeschapen. Reeds daardoor spreekt Hij tot den zondaar: zoo waarachtig als ik leef indien ik lust heb in uw verderf! Maar dat verlangen strekt reeds tot veroordeeling van den zondaar, die zich niet bekeert, want de weg tol behoud, tot redding, is hem bekend

Sluiten