Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adam gevallen zijn, en met hem de schuld der zonde dragen moeten, is onherroepelijk: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren , welk mensch leeft er, die den dood niet zien zal? De dood M. V. is veel zekerder dan het leven. Het is den mensch gezet éénmaal te sterven en daarna het oordeel. Wanneer wij nu verlichte oogen des verstands hebben ontvangen en die verkrijgen wij, als wij waarlijk van God geleerd en bekeerd en daarom wijs worden , dan zien en bemerken wij eerst regt, dat het gebouw, waarin de natuurlijke mensch zich zoo ligtzinnig en zorgeloos beweegt, niets anders is, dan gelijk aan een huis der spinnenwebben, dat het eene leemen hut is, die elk oogenblik kan instorten; dat het een huis is, gebouwd op een zandgrond waarop het niet beveiligd is tegen de stormen en vloeden. Geen wonder, dat nu ook de rust zijns levens, waarin hij tot nu toe zoo zorgeloos verkeerde, geweken is, dat die heilzame onrust hem uitdrijft, om een huis te bezitten, gebouwd op een rotssteen en om te weten, dat als het aardsche huis zijns tabernakels verbroken wordt, hij een gebouw bij God heeft, niet met handen gemaakt maar eeuwig in de hemelen. Hij neemt nu die krachtige roepstemmen , waarmede God zoo dagelijks spreekt, om ons menschen onze nietigheid, onze vergankelijkheid, onze kortstondigheid te leeren, ter harte, hij let er op. Hoe spoedig, hoe ongedacht en onverwacht kan zijn einde daar zijn, en is hij dan niet waarachtig bekeerd, is hij den Heere Jezus door het zaligmakend geloof niet ingeplant en ingelijfd, wat zal zijn einde dan anders zijn dan het eeuwigverderf? Zoo eiken dag, elk uur, elke minuut, elke seconde te kunnen worden opgeroepen voor Hem die gezegd heeft: „dwaalt niet, God laat zich niet bespotten , zoo wat de mensch zaait zal hij ook maaijen." Voor Hem die met vlammend vuur wrake zal doen over degenen, die Hem niet kennen en het Evangelie Zijns Zoons ongehoorzaam zijn. Wat kan, wat zal, wat moet dan anders zijn lot zijn, zoolang

Sluiten