Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat onderscheidt ons? Uwe wederhoudende genade alleen is het, dat wij niet mededoen, maar nu zal het ook alleen uwe. genade moeten zijn, die ons voor hinken en zinken en afdwalen bewaart, om met Dernas de wereld wederom lief te krijgen, en met den hond tot zijn uitbraaksel, met de zeug tot de wenteling in het slijk terug te keeren. Uwe genade alleen, om hier als vreemdelingen en bijwoners te verkeeren, en de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is. Uwe genade, om op ons einde te merken, opdat het ons niet gaan moge gelijk die dwaze maagden, die geene olie in hunne lampen hadden, toen het geroep daar was: de bruidegom komt, en die, met de wijze maagden verkeerd hebbende, de deur gesloten vonden.

Heeft er bij u eene waarachtige bekeering ten leven plaats gehad, en hebt gij u zeiven als dwaze, blinde en ellendige zondaars voor God leeren kennen, dan kent gij die behoefte naar wijsheid, die gij in u zei ven niet, bezit, maar van den Heere Jezus leeren moet, die u van Gode geworden is tot wijsheid, regtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing, en hoe onmisbaarder, noodzakelijker en dierbaarder Hij u worden zal, hoe meer gij dat leven kennen en beoefenen inoogt, in Christus verborgen bij God, hoe meer gij op uw einde zult merken, vergetende wat achter u is, en u uitstrekkende naar hetgene vóór u is. Voor u, die bekommerd zijt van wege uwe zonden, wil hij een leidsman zijn, een ■God van volkomene zaligheid tot aanen in-, en over het graf.

Kinderen Gods! als uw leven Christus is, dan zal uw sterven gewin zijn. Of gij in het water of in het vuur omkomt, hoe en waar dan ook, als gij den raad Gods zult hebben uitgediend, zal Hij u opnemen in Zyne heerlijkheid. Ter dood toe zal Hij u geleiden. Dan zult gij den last der zonde, hier gedragen, afgelegd en over geene dwaasheid meer te klagen, geen gebed meer noodig hebben, maar eeuwig danken, Hem , Die u uit zoo grooten nood en dood ,

Sluiten