Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Oranje eenmaal uitsterft. God zegene haar en haar aanstaanden gemaal. God zegene het vorstelijk huwelijk, dat in den aanvang der volgende eeuw gesloten staat te worden. Ook de volgende eeuw zie Oranje's nakroost en Nederland verbonden en samen gezegend, vooral ook met geestelijke zegeningen in Christus den Heere. Maar bij alles wat ons moge overkomen, zij het Oranje en Neerland tot troost: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid

Onze 19Je eeuw begon zonder stoom en elektriciteit, zonder spoortreinen, zonder telegraaf en telefoon en fonograaf; zonder zoo vele kostelijke uitvindingen op wetenschappelijk gebied, waarvoor wij God van harte kunnen danken; zonder socialisme en werkstakingen (al waren ook de beginselen terdege aanwezig); zonder die overdaad van weelde en gemakken in schier alle standen, waarmee de eeuw besluit; zonder die wilde, wilde concurrentie en jacht naar geld, die den strijd 0111 het bestaan voor velen hoe langer zoo moeielijker maakt. Koöden zij uit hun graf verrijzen, en in ons midden rondzien, die ouden uit het begin dezer eeuw, hoe verbaasd zouden ze wezen, en ons toeroepen : „de gedaante dezer wereld gaat voorbij."

Gaat voorbij - ja, ook dat alles gaat weer voorbij. Wat ons nu nieuw is, zal oud zijn voor ons nageslacht, en de twintigste eeuw zal op haar beurt weer veel aan het licht brengen en doen ontstaan, dat ons zou verbazen. Maar ook dit nieuwe wordt weer oud, en ten slotte gaat alles voorbij, wanneer Jezus Christus alle dingen nieuw maakt, eeuwig nieuw

Ook op kerkelijk gebied heelt in deze eeuw heel wat verandering plaats gevonden. Zij is de eeuw der vrije kerken geworden.

Er zullen wel enkelen in ons midden zijn, die zich herinneren dat de Scheiding van '34 nog niet was. Ze leefden allen in de ééne groole staatskerk, het Nederl. Herv. Kerkgenootschap, waarin Koning Willem I in 1816 de aloude Geref. Kerken dezer lauden omgezet had. Ze herinneren zich den eersten strijd, den eersten uitgang. Ze herinneren zich de vaders der Scheiding in hunne kracht, die nu allen heengegaan zijn ter eeuwige ruste : de Cock en van Raalte, Hrunimelkamp en van Velzen (ook in de straten onzer stad geen onbekenden). Ze

Sluiten