Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze? Waar leert uw 'geest ze genieten? Is het niet in de hoogste sfeer van uw leven ? Zou het schept pen van zulke idealen den kunstenaar wel mogelijk zijn, als hij, althans met zijn fantasie, zich niet in die hoogste levens-sfeer verplaatsen kon? Uw aesthetisch gevoel — één der schoonste zijden van onze natuur — waar vindt het volkomen bevrediging? Is het niet weder juist in die zelfde sfeer, waar uw idealen hun toppunt bereiken? De mensch is eén geheel. Niets te veel ontving hij, niets te weinig werd hem gegeven, als hij met het zijne maar weet te woekeren. Tusschen al de zijden van onze geestelijke natuur is een innige, onverstoorbare zamenhang; wel hebben zij elk haar eigen gebied, wel ontving ieder mensch zijn eigen talenten, maar ten slotte wortelen toch alle talenten, alle vermogens van den geest in één en denzelfden bodem;

Wat schoon is voor 't gevoel van eed'le zielen,

Zou dat niet heerlijk, niet volkomen zijn ?

ja, het schoone is met het goede, en het goede is met het schoone innig verwant. Wat God vereenigd heeft, dat mag de mensch niet scheiden!

Neen! ik wensch geen verwarring. Ik begeer geen kunst met een gekunsteld godsdienstig gelaat. Ik zou mij ongelukkig gevoelen, als ik de schoone literatuur met stichtelijke verruilen moest. Romans die veel hebben van zedelijke vertoogen, ze zijn mij een walg. Van dramaas, die van zedelessen overvloeijen, heb ik afkeer. De kunst, zij geve ons

Sluiten