Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want God regeert en niet wij!

Bovenal moeten we elke schijn of schaduw van de gedachte, die aan bijna alle staatkundige of kerkelijke christenen eigen is, alsof de christenen in deze wereld een soort geestelijke élite zouden vormen, door welke pretentie het christendom in deze wereld tot een vervloeking geworden is, met vuur en zwavel, en met koperzuur en vitriool uit onze ziel branden.

En als we dat maar verstaan, dat we als christenen in der waarheid niet beter of wijzer zijn dan andere mensen, dan behoeven we ons ook niet al te zeer terneergedrukt en verdeemoedigd te gevoelen onder het inzicht, 't welk ook aan alle vromen van de oude dag eigen is geweest, n.1. dat, daar óns koninkrijk netzomin van deze wereld is als dat van onzen Meester, wij in deze wereld eigenlijk geen vaderland hebben.

De apostel Paulus zegt: „Wij hebben ons burgerschapsrecht, ons domicilie in de hemelen."

In onze jeugd gingen we op een christelijke school, waar we een versje leerden, dat, naar we verwachten, tegenwoordig op de christelijke scholen in Nederland wel niet meer geleerd zal worden! Het luidde als volgt:

Waar is des christens vaderland?

Zou 'tFrankrijk zijn? Of Nederland?

Is 't waar de Rijn of Donau vloeit ?

Het koren ruist? De wijnstok gloeit?

O, neen, o neen, o neen, o neen!

Des christens hart trekt elders heenl

Welnu, als we dit bijbelwoord en dit vers niet op vrome wijze „vergeestelijken" en het daardoor tot een laffe sentimentaliteit maken, maar het letterlijk en in zijn volle omvang aanvaarden, en ons bewust

Sluiten