Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht ontrukken wil zeggen eigen onmacht, dus eigen onrust en angst te niet doen.

Wat de mensch noodig heeft voor zijn levensonderhoud is bezit; doch dit bezit geeft geen blijvende bevrediging, omdat het verbruikt wordt, en al moge dit bezit een teeken van macht zijn over de wereld, omdat het aan de macht der wereld ontrukt is, door eigen verbruikende natuur wordt die macht telkens en telkens weer te niet gedaan. Neen, niet het bezit, hetwelk voor eigen instandhouding noodig is, geeft blijvende rust, geeft 't zekere gevoel van macht, maar wel het bezit, dat zich niet laat verbruiken, het bezit, hetwelk een voortdurend gevoel van beveiliging en macht moet geven.

Het is 's menschen meest natuurlijke verlangen zich door en in zijn bezit te beveiligen voor de onrust en den angst zijner eigen natuur, welke onrust hij zich bewust wordt als een hem van buiten-af beheerschende macht.

Dat hij die rust denkt te vinden in allerhande bezit, komt derhalve voort uit het niet bewust zijn van eigen natuur, uit het geloof, dat hij van buiten-af de verlossing van zijn onbegrepen onrust en angst te verwachten heeft. Door het „bezit tracht de mensch zich alzoo van de macht der wereld te bevrijden.

Het is den mensch niet euvel te duiden, dat hij naar bezit streeft, het is de meest natuurlijke zaak der wereld. En wanneer er sprake is van een „menschwaardig bestaan", wil dit voorshands zeggen een bestaan, hetwelk

Sluiten