Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of vernielen. Het geloof in wat der wereld is en wat zij den mensch als bezit schenkt, loopt uit op ontgoochelingen, maar nu kan de mensch, die ziende is geworden, die de macht zijner ziel heeft leeren kennen, te midden dezer wereldsche ongestaagheid de wereld bouwen zijner ziel, welker idealiteit hem een blijvende troost en vreugde is te midden van de smarten dezer wereld. *)

Dit is de macht der ziel, welke triomfeert over de tweespalt en de duisternis der wereld ; dit is het licht, dat den mensch te/midden van strijd en lijden doet hopen op het onvergankelijke en eeuwige.

En welke ook onze idealen mogen zijn, hoe wij voor ons zelf uitredding zoeken uit de onrust der wereld om ons, de kern, het middelpunt dier idealen is Jezus Chris-

*) «Oftewel er is opstanding des vleesches; de afgestorvene ziel erlangt eens haar lichaam terug; dat lichaam wordt verheerlijkt; en er is een nieuw Jeruzalem, waarin we naar ziel en lichaam eeuwiglijk genieten zullen." (Dr. A. Kuyper in „Voleinding")

„En wij, Christen-socialisten, verlangen wij ook niet naar een hemelsch Jeruzalem op aarde?" („De Blijde Wereld" 25, 29)

„Zoo ziet de wereld uit naar een nieuwe boodschap, die eeuwen lang de Volkeren tot gids zal strekken. Indien Gods Plan van Evolutie de volmaking van alle menschelijke zielen beoogt, zal 't dau als een middel daartoe niet evenzeer een pad van Geluk als een weg van smart kennen ? Indien dit zoo is, waar is dan de Leeraar en welke is de boodschap, die Hjj brengt? De Leeraar is hier en Zyn Boodschap luidt, dat het Koninkrijk der Hemelen het Rijk van 't Geluk hier op aarde is, en dat dit „in U is", zooals de Christus zeide. Het moet zich naar buiten openbaren."

(Dr. Annie Besant in de „Verklaring", De Ster van Maart, 1927)

Sluiten