Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4jet ïlededandsck $ i{&elqemóUckap

De verkoop van de bonnetjes uit dit kwitantieboekje heeft ten doel om het Nederlandsch Bijbelgenootschap in staat te stellen zijn arbeid geregeld voort te zetten. Vandaar dat het wel goed is hier ter inleiding uiteen te zetten wat het Bijbelgenootschap wil en hoe het werkt.

Wat is l\et doei van het lledecHandsch Si^êedgeneetickaji?

In het eerste artikel van de wet van het genootschap wordt dit doel omschreven: „Het Nederlandsch Bijbelgenootschap stelt zich ten doel de verspreiding van den Bijbel in zijn geheel en in gedeelten, zonder aanteekening of uitlegging, binnen en buiten het Vaderland, inzonderheid in zijne overzeesche bezittingen."

leder, die aan de verspreiding van den Bijbel wil medewerken, is derhalve welkom en hoe meer de Bijbel verspreid wordt, zoodat hij metterdaad voor ieder toegankelijk wordt, zooveel te beter wordt het doel van het genootschap bereikt. Sedert de oprichting van het genootschap heeft het reeds een paar millioen Bijbels en evenveel Oude en Nieuwe Testamenten mogen verspreiden, leder jaar opnieuw worden er alleen reeds in Nederland bijna honderdduizend exemplaren van de uitgaven van het Bijbelgenootschap gevraagd en wanneer men dan daarnaast ziet op de groote behoefte der groeiende christelijke kerk in Indië, dan begrijpt men dat het doel van het Bijbelgenootschap nog lang niet bereikt is en dat het nog veel inspanning zal kosten om het te verwezenlijken.

Sluiten