Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De verzoeking is niet voorwaarde tot, maar deel van de ambtsvervulling. Christus moet eerst satan overwinnen; aan het begin van Zijn werkzaamheid toont Hij den duivel, dat Hij niet kan vallen, en dat Hij de meerdere is.

3. Deze verzoeking is de tegenhanger van de verzoeking in het paradijs. Daar is de eerste Adam verzocht en gevallen; hier wordt de tweede Adam verzocht, maar Hij blijft overwinnaar. Omdat Hij waarlijk mensch is, is ook de verzoeking voor Hem een werkelijke verzoeking.

B. De plaats van de verzoeking.

1. Tusschen de verzoeking van den eersten en die van den tweeden Adam is groot onderscheid. De eerste geschiedde in het Paradijs, dat God den mensch gegeven had; de tweede in de woestijn van Judea, waarheen de Geest Jezus leidde. De eerste Adam wordt verzocht te midden van een wereld waarin geen zonde en vloek is; de tweede in een wereld die de sporen des doods en der ellende vertoont, en die den strijd des te moeilijker maakt.

2. Jezus blijft daar eerst veertig dagen; zoolang wacht satan; hij wacht zoolang, totdat de mensch, en ook de Zoon des menschen is uitgeput, en diens zwakheid hem een schijnbaar gunstige kans biedt om zijn aanval te wagen.

3. We hebben ons de verzoeking niet symbolisch of visionair te denken; hier is alles volle werkelijkheid; ook m.i. wat op het tempeldak zich afspeelt.

II. De drie verzoekingen.

A. Haar verschillend karakter.

1. In de eerste verzoeking poogt satan Christus te verleiden tot het doen van een wonder ten behoeve van zichzelf, en tot ongeloof en twijfel aan den Vader. Hij probeert Jezus er toe te brengen, dat Hij in plaats van den Vader Zichzelf ten Helper zij. Zeg tot deze steenen, dat zij brood worden. (Hier is het opmerkelijke, dat als Jezus hongert, de duivel komt; in de ellende komt de verzoeking).

2. In de tweede verzoeking poogt satan Jezus er toe te brengen met God proeven te nemen en den Heere te verzoeken. — Werp u van de tinne des tempels. De duivel wil, dat Jezus den Vader dwingt Zijn macht te openbaren.

3. In de derde verzoeking, waarin satan Jezus de macht toont, die hij over de koninkrijken dezer wereld bezit, poogt de verleider die macht aan Christus over te dragen, mits Deze hem aanbidde. Hij probeert den Zoon des menschen

Sluiten