Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jezus gansch vers c»h i 11 e n d e uitwerking had bij degenen, die het hoorden of aanschouwden.

72. Is wedergeboorte en bekeering hetzelfde? Wat is de overeenkomst en wat het onderscheid?

SCHETS X.

Jezus door Samaria.

(Joh. 4 : 1—42).

I. JezusenSamaria.

A. Het vertrek van Jezus uit Judea.

1. Jezus heeft na het gesprek met Nicodemus te Jeruzalem nog gearbeid in het land van Judea, waar Zijn discipelen zelfs doopten, (3 : 22; 4 : 1 en 2). Hij bezoekt ook Johannes, die doopt in Enon bij Salem, en in een duidelijke prediking het groote onderscheid tusschen Christus en hem aangeeft (3 : 27—36). De arbeid van den Heiland draagt vrucht, want Hij maakt meer discipelen dan Johannes (4 : 2). Zelf doopt Hij niet, om het onderscheid tusschen Zich en Zijn voorlooper niet uit te wisschen. „Hij liet Zijn discipelen doopen, en behield voor Zich het doopen met den Geest".

2. Het resultaat van Jezus' arbeid trekt de aandacht der farizeeën, die zich ongerust maken over Jezus' succes. Zij zijn bevreesd, dat de rabbi uit Nazareth te grooten aanhang zal krijgen, en beraadslagen wat hun te doen staat. Dit noopt Jezus Zijn werk in Judea te staken, omdat, wanneer Hij hier bleef, Hij een conflict met de oppermachtige farizeeën zou hebben uitgelokt, dat Zijn dood zou verhaasten. Dat wil Christus niet.

3. Hij vertrekt daarom uit Judea. Eigenaardig is, dat in het land van Judea Hij wel geloof vindt, maar niet in de stad Jeruzalem. De Heiland reist af naar Galiléa, om daar Zijn zetel te vestigen, en daar te blijven.

B. Jezus gaat door Samaria.

1. De Heiland volgt een weg, dien de Joden niet namen. Hun haat tegen de Samaritanen ging zoo ver, dat zij door het Overjordaansche, dus langs een omweg van Judea naar Galiléa trokken, en omgekeerd. Jezus is zoo bekrompen niet. Hij neemt den korteren weg door Samaria, en toont hierdoor, dat Hij van de enghartigheid van de Joden niets moet hebben. Hij schuwt de aanraking met tollenaren en zondaren niet, en evenmin die met de Samaritanen.

3

Sluiten