Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bronnen:

Van Andel, Handleiding, blz. 337—340; Van Andel, Het Evangelie van Lukas, blz. 107 e.v., 126 e.v.; Sillevis Smitt, Handbooek II, blz. 153, 154, 156, 164—167; Snoek, Leerboek, blz. 132, 133; D. v. Dijk, De apostolischen, Ons Arsenaal.

Vragen:

89. Wat is opmerkelijk in betrekking tot levenstaak en kennis van de geroepen discipelen?

90. Geeft een reeks bewijzen, waaruit blijkt, dat de belofte („menschen vangen'"), zie Luk. 5 : 10 is vervuld.

91. Hoe heeft Simon Bar Jona w e 1 en hoe niet beantwoord aan den naam Petrus?

92. V/at is het verschil tusschen discipelschap en apostolaat?

93. Kunt ge in verband met de verschillende roepingen ook op grond van de H. Schrift aanwijzen, dat de discipelen ook den H. G. hebben ontvangen naar den aard dier roepingen?

94. Wie zich tot iets geroepen meent en toch ervaart, dat de Heere hem de middelen onthoudt om tot die roeping in te gaan, dient daaruit te besluiten, dat Ja, wat moet hij daaruit besluiten?

95. Zijn er in 's Heeren discipelenkring van wie wij veel weten? Wie zijn dat? Wat weten wij van hen?

96. Zijn er ook van wie wij niet veel meer dan den naam kennen? Ligt hierin ook een bemoediging voor „de stillen in den lande"?'

SCHETS XIII.

Jezus' leer.

1. De inhoud van Jezus' prediking.

A. Het Koninkrijk Gods.

1. Volgens Matth. 4 : 23 heeft Jezus gepredikt het evangelie des koninkrijks. Dat koninkrijk is het koninkrijk der hemelen of koninkrijk Gods. Het werd ook door de farizeën en schriftgeleerden verkondigd, maar geheel anders. Zij voorspelden een rijk van aardsche heerlijkheid en nationale grootheid met een aardschen Messias, die de Romeinen zou verdrijven. Jezus predikt, dat het rijk Gods is de koningsheerschappij in de harten der menschen, en Zijn weldaden zijn geestelijke weldaden van verzoening en vrede. Het koninkrijk Gods komt niet met uitwendig gelaat. Lukas 17:20.

2. De weg, die binnen dat rijk voert, is niet de weg der farizeesche eigengerechtigheid. Niet door goede werken en

Sluiten