Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE W AJR E V li IJ UI A ft I N G.

leerrede

OVEE

JOH. VIII: 36.

DOOK

K. KLEINEN DORST,

Predikant te Putten.

Iemand, Toeh.! dra om zijne misdaden gevangen zit, is ' mfn.sch; want zoo iemand is van zijne vrijheid

eroofd, door duisternis omgeven, uit de maatschappij ver, nnen, en van zijne betrekkingen gescheiden, in één woordW aaQ Vde ,f.!lenden onderworpen. Die ellende echter V ordt nog grootehjks vermeerderd, wanneer hij in het ge-

'en £ uls s een gebondene moet verkeeren, en zij klimt §eva ' Wann°,er !■! bij dat alles een ter dood veroordeeld

verSTt ra t °°genblik in §evaar verkeert, van het ^schrikkelijk doodvonnis aan zich te zien voltrekken

| e houden wij geen regt hebben om in den toestand van zulk

ongelukkige het beeid te zien van de ellende, waarin

e menschen van nature verkeeren? Immers, ja! want de

êehli u ■? a, 111 een gevangenhuis opgesloten. Hij leeft 4o0l. , U en, de S"nst en de gemeenschap Gods; hij is %r,fl grootste duisternis omgeven; hij is aan tallooze vJÏ" onderworpen en ieder oogenblik verkeert hij in gekej) iet vonnis des doods aan hem zal worden voltrok°e sc'in^verwekkend is dan de toestand waarin de

toestand lant n^UrK Ve,rkee.rt' Ja het schrikkelijke van dien liet g beschrijving te boven. Wij komen echter

i>Ulr»e K*3 aa"ge.na™e tijding tot u, met de tijding, dat er Velkom if 1S Kr - fei!fn Held> die verlossen kan. Hoe Nrin 1 TeSt Zulk eene Prediking zijn,

, W°f gTaaktL' dat er éé« Persoon is, die SevaRrTp-,-jri - ••]CZ-1] °m f 6®bondenen losmaking en om de g ... vrijheid te schenken. Alvorens we tot u over

Sluiten