Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Och, mogt gij uw zondepad verlaten en met de wereld breken, en tot dien God, die alleen magtig is uwe ziel te redden , en n te leiden tot geloop en bekeering, de toevlugt nemen, en in het heden der genade uw hart niet verharden. De Almagtige en genadige God zegene daartoe Zijn woord. Ons hart is dwaalziek en tot vleijen genegen , en menigeen vleit zich ten eeuwigen verderve. Hoe velen ltoch zijn er, die van vreeze des doods niet willen weten en eene toebereiding, als een Simeon genoot, onnoodig achten ten deze dage. Wij leven nu immers onder het Evangelie, God is immers een God der liefde, de Vader der menschen , en Jezus stierf immers voor allen; en waar wij in Hem gelooven en voor Hem deugdzaam leven, geen vreeze des doods behoeft daar ons hart te beklemmen. Zoo menigeen steunt voor de eeuwigheid op zijne kennis en gaven, en op zijnen ijver voor de waarheid Gods; velen rusten als de Pharizeër op hunne betrachtingen. Velen rusten op indrukken des harten, verzeld met verlaten van de besmetting der wereld en zich te vereenigen met de Kerk en te voegen bij Gods volk. Bedriegt u niet, M. H.! wanneer wij ons misleiden omtrent dingen dezer aarde, vele van die zijn nog te herdoen; maar wordt het eeuwigheid, en wordt het dan openbaar dat wij op eenen zandgrond gebouwd hebben en misleid zijn geworden, geen herdoen is dan meer mogelijk. Rust dan niet, Gel.! op Gods algemeene menschenliefde, maar denkt dan ook: er staat geschreven: God is een God, die allen dag toornt; God zal met vlammend vuur wrake doen over allen, die Hem niet hebben gekend en het Evangelie Zijns Zoons ongehoorzaam zijn geweest. Rust dan niet op eene algemeene verzoening, waarvan de Schrift niet weet, maar denkt: er staat geschreven: Hij zal zijn volk zalig maken; Ik geef mijne schapen het eeuwige leven; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die gij mij gegeven hebt. Rust dan niet

Sluiten