Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekommerd is. Komt, beschouwen wij dat nader en laat ons letten op de volgende zaken:

1°. Wat bedoelt de Heiland liier door waarheid?

2°. TV at beteekent het de waarheid te verstaan ?

3 . Wat geeft het te kennen door de waarheid vrijgemaakt te worden?

I.

Waarheid staat tegenover leugen en bedrog. De waarheid heeft haren oorsprong uit God; de leugen uit den duivel. Ten tijde van Jezus verkeer op aarde waren er vele leugenleeraars. Hun, die op den stoel van Mozes zaten, Joodsche Schrift- en Wetgeleerden, ontbrak in het gemeen de kennis der waarheid. Zij hadden den sleutel der kennis verloren, en wat ware wijsheid kan er dan zijn? De eigengeregtigheid, waarop de Farizeën de zaligheid verwachtten, en het ongeloof der Sadduceën. die stoutweg vele hoofdwaarheden loochenden, waren toestanden, die in geenen deele de waarheid tot grondslag hadden, maar veeleer eene leer des duivels, welke in de waarheid niet staande gebleven is, een menschen-moorder is van den beginne, ja een vader der leugenen genoemd wordt. Doch dat boos en goddeloos geslacht is niet uitgestorven. De beide rijken van licht en duisternis, of waarheid en leugen, bestaan ook in onze dagen. Het Farizeïsme en Sadduceïsme vertoont zich ook in onzen tijd onder verschillende vormen of gedaanten.

Wanneer men de vele onderscheidene gevoelens, die verschillende rigtingen op het Godsdienstig gebied in den tegenwoordigen tijd beschouwt, dan zou men ook bijna tot het heidensch denkbeeld vervallen, dat niemand bepaald zeggen kan, wat waarheid is. Dit is dan ook werkelijk het geval met de zoogenaamde mannen der wetenschap van de negentiende eeuw. De waarheid is, volgens hun inzien, nog niet gevonden, zij zoeken er steeds naar!

Sluiten