Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uws Heeren moogt verwijlen, zult ge Zijne ruste smaken en stille zijn; ja dan zal uwe zielsrust heerlijk zijn aan den voet van dat kruis, waar Hij om uwentwille 't hoofd boog en den geest gaf.

In 't licht van dat kruis wordt 't den arme en nooddruftige klaar, hoe zijn Jezus alles met hem geruild lieeft: wordt t den verootmoedigden zondaar openbaar hoe zijn Ontfermer hem gezaligd heeft buiten hem om, o die liefde Gods! In t licht van dat kruis wordt de liefde des Eeuwigen ondervonden, gevoeld, gekend, en wat hebt ge meer van noode, o geloovige! Niet uwe wederliefde, maar Zijne liefde tot u is de kracht uws geloofs en de grond uwer hope; dus ook uw geloof,

uwe hoop zijn Zijne gaven, „ik ben hier niets, Gij alles' Heere!"

"N ie waarlijk geloovig is, is 't meest ongeloovig in zich zeiven, nietwaar kind Gods! maar daarom vonden een Ursimis en Olevianus ook al hun troost en zekerheid m Christus en Dien gekruisigd. Zij heggen daii ook: „daardoor ben ik zeker dat Hij de vervloeking die op mij lag op Zich genomen heeft;" zoo mogen zij dank zij Gods genade, in 't geloof terstond de zegen des kruises op zich toepassen. Door goddelijk licht bestraalt springt hun 't nut en de noodzakelijkheid van s eeren kruisdood in 't oog, maar zij mogen zich tevens s Heeren heilswerk toeeigenen als voor hen volbracht; hun verzekerdheid lag in de kracht des kruises C hnsti en de kracht, die van dat kruis uitging, vergewiste hen, dat niet meer de vloek der wet op hen

lag, maar de genade Chrrsti hun troost in leven en sterven was m bleef.

Het kruis van Christus Jezus is de overwinning op en satan, en de troost der bedroefden, en de hoop der geloovigen; hebt ge nog eenige andere kennis die

" VerlleU-t' n°g eeujge andere roem dan deze. welke roem en kennis ge soms noodig acht voor de eeuwig-

Sluiten