Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Jezus Christus, die ook ée'n is met den Vader, alles volbracht heeft, wat noodig was tot verzoening tusschen God en een wederhoorig kroost ? Gewis, daarom berusten alle beloften Gods op 't volmaakte werk Christi. Geen lokken, geen omvoeren in de woestijn, geen spreken naar 't harte, indien niet de Christus Gods den weg door vernedering tot verhooging, door lijden tot heerlijkheid bewandeld had Zijne ziele tot een schuldoffer stellende voor velen. Daarom, kind Gods, zij 't oog gericht op Hem Immanuel, die de diepte uwer zonden gemeten heeft maar ook gedelgd; die de gerechtigheid uit den hooge is van den Vader u toegerekend. Op Immanuel, die de Koning der Koningen, de Heere der heeren is, maar die ook mensch is geworden en den broederen in alles gelijk uitgenomen de zonde; die 't W oord was en vleesch is geworden; die rijk was en arm is geworden; die gehoorzaam is geworden tot den dood, terwijl Hij 't leven is; die in alle benauwdheden benauwd is geweest, terwijl Hij de Vorst is met zooveel macht bedeeld; die een hoogepriester is, in alle dingen verzocht gelijk wij doch zonder zonde, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd; die zich zoo diep vernederd heeit en als een lam ter slachting laten leiden, opdat, gelijk Luther, al Zijn volk zoude mogen betuigen. lleere Jezus, ik ben nwe zonde, gij zijt mijne gerechtigheid." Kind Gods, als ge achter' dien Immanuel, uw Jezus gaan moogt en Zijn blik richt zich op u en Zijn mond spreekt tot u: „heeft u iets ontbroken." wat zult ge dan antwoorden? Verlegen en beschaamd over zooveel goedheid en getrouwheid des Heeren en toch moed Tattende ziende op Hem, die uwe eenige kracht tot zaligheid is, zult ge moeten antwoorden: «niets Heere *, daarom zij Paulus' verklaring ook onze oprechte belijdenis en blijdschap: ,niets te willen.weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd."

Sluiten