Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verdorvenheid onzer natuur, de hardnekkigheid onzes otigeloofs; bij de uitkomst staat dan ook elk oprecht bekeerd zondaar beschaamd over zich zeiven. verle°*en

' O

over zooveel genade Gods, beschaamd over al zijn doen en laten, verlegen onder alle wonderdaden en leidingen des ontfermenden Gods. Ach, hoevelen zien niet de slaap des doods voor den vrede des hemels aan, de rust van 't stof voor de kalmte van het in Gód zalige gemoed, maar zonder zich zeiven te verliezen, zal niemand het leven behouden ; „verloren in zichzelven" dat alleen is „behouden bij God, ' dit geve de Heere ons te bekennen opdat Zijne genade in Christus onze eenige sterkte en troost worde!

Menig heilbegeerige ziel verkeert, naar ze zegt, in droevigen toestand ; ach, zij heeft betere dagen gekend ; dagen van vreugde en blijdschap in den Heere, dagen dat de zon piet onder ging en de duisternis geen nacht aanbracht; dagen dat het ons zoo goed was van den Heere te getuigen, terwijl 't hart in zoete overpeinzingen des Woords verzonken lag; maar nu — het is altemaal voorbij. Geen blijdschap des harten maar klachten over de lippen, omdat 't daar binnen zoo koud en dood is; omdat, terwijl 't Woord spreekt van genade, w ij slechts zonde en schuld voor oogen hebben; omdat, terwijl de Heere 't leven belooft, wij in onzen dood Zoo leidt de Heere ons dan om in de woestijn, maar dat verstaan we dan niet; „na dezen zult gij 't verstaan , heeft echter de Heer tot Zijne jongeren gezegd. En zullen wij nu de hand opheffen tegen God en zeggen: „waarom vergeet Gij mij?" O wat zullen we dan beschaamd staan bij de uitkomst; dan toch zal t ons blijken dat de Heere ons omgeleid heeft in de woestijn van ons eigen hart, van ons zondig en schuldig hart; zoo zullen we dan maar schuld met schuld vermeerderd hebben, .... wees ons genadig o God! De woestijn is ons zoo nuttig; daarom leidt de Heere er Zijn volk in, voordat zij 't weten. Vroeger was de wereld voor het

Sluiten