Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedreigd zijn , en uwe armoede , hier voorschreven, u in alle deelen wordt voorgesteld, zoo blijft gij er blind en ongevoelig voor , ofschoon uw eigen geweten er u van bebeschuldigt. Gij wilt gerust zijn , totdat het voor eeuwig te laat is.

En ja, gij zijt naakt, naakt voor God, voor wien niets verborgen is. Naakt voor God zijn ! zoo wel uwe geheime zonden als uwe openbare misdaden. Naakt zijt gij van alle geregtigheid, want gij hebt de valschheid en leugen u tot eene toevlugt gesteld, welke de Heere ten genen dagen zal weg-Vagen; en gelijk een mensch, die naakt is, beschaamd is, veel tneer zult gij beschaamd zijn , als gij naakt voor God staat.

Wat zegt gij nu, arme zielen ! moeten wij u nog maar met rust laten , tot dat het voor eeuwig te laat is? Maar Welligt zegt gij : Zou de Koning des hemels zulke ellendige, mismaakte zondaars, laten noodigen , om Zijne bruid en eigendom te zijn? Gij hoort ons van Zijnentwege deze boodschap doen , maar wantrouwt ons welligt. Welaan , hoort Zijn eigen woord, Openb. III: 18 20: »Ik rade ü dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte kleederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde: en zalf uwe oogen met oogenzalf, opdat gij zien moogt. Zoo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik: wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur, en ik klop : indien iemand mijne stem zal hooren, en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen , en met hem avondmaal houden , en Hij met mij. Zietdaar wat Jezus zelf zegt, en verstaat dus, dat wij onzen last niet te buiten gaan, als wij u verzoeken: Geef den Heere de hand. Vraagt gij: wat beweegt den Heere om zulken te Verzoeken, die zoo snood van Hem afgeweken zijn, en zich Zoo mismaakt hebben ? Ik doe het niet om uwentwil, spreekt

de Heere; dat is, niet omdat Hij iets begeerlijks in u vond,

ö neen! schaamt u en wordt schaamrood; maar Ik doe het om mijns heiligen Naams wil. En omdat hij de Zijnen lief had met eene eeuwige liefde, daarom heeft Hij zich

Sluiten