Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkwikt Hij u reeds, en de geur van Zijne liefde dnjft bij oogenblikken de vrees buiten. Hoe meer gij van deze myrrhe ruikt, hoe meer uwe liefde gaande wordt, hoe onmisbaarder Hij u is, zoo dat gij van ganscher harte kunt j heggen: »Al gave mij iemand al het goed van zijn huis, voor deze liefde, ik zoude hem ten eenen male verachten. Treurig zijn u de oogenblikken, waarin gij deze liefde zoo niet geVoelt , en dan besluit gij , dat gij nog de Zijne niet zijt. Niet alzoo, Geliefden! Jezus had u lief eer gij Hem lief haddet. Uwe liefde tot Hem is een zeker pand, dat Hij de uwe is, en gij de Zijne zijt. Uwe lust tot heiligheid en Uwe genegenheid tot Zijn volk zijn de zalige kenmerken, Waarmede Hij u toeroept: «Vreest niet, gij wormken Jacobs! gij volksken Israëis! Ik ben met u, ook help Ik u; Ik ondersteun u door de regterhand mijner geregtigheid." Welligt zegt gij: Maar de Heere verzekert immers Zijn volk Wel, dat ze de Zijnen zijn? Dat is zoo, en daar moogt gij Wel naar staan, zeggende met David : »Heere! zeg tot ; mijne ziel: Ik ben uw heil;" maar werpt tevens uwe vrij; moedigheid niet weg , welke eene groote vergelding des loons j heeft: want het is den Heere aangenaam, dat Hij door de - liefde van u gedrongen wordt. Dan zegt Hij als tot de bruid: j fGij hebt mij het harte genomen, met een van uwe oogen, met , eene keten van uwen hals en weldra zegt dan uwe ziel. -Dat >t «s de stem mijns Liefsten; ziet, Hij komt, springende over de ,e bergen, huppelende over de heuvelen" van alle mijne zonden 6 tl zwarigheden.

, En gij, die met de bruid kunt zeggen: »Mijn Liefste!" V moet Hij nog bij u vernachten, kunt gij Hem r.iet missen? Of H> Wt gij u door de inwonende begeerlijkheden veel van Hem ojjtrooven ? ó! Zoekt Hem steeds als een bundelken myrrhe ij» te gebruiken, en laat Hem vooral tusschen uwe borsten verii ^achten. Overdenkt veel Zijne liefde, waarmede Hij u lief ft- Bad, en dat Hij u met Zijn dierbaar bloed gekocht heeft, h* Geraakt gij in het gezigt van uwe zonde, riekt aan deze o° myrrhe en C.hkistds zal u troosten daarmede, dat Hij ter

Sluiten