Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welgelukzalig zijn zij dan, die deze vermaning tot hunne ontwaking hebben leeren verstaan!

IV.

Heeft de vermaning bij ons dien invloed ook uitgeoefend, ö, heil dan! want dan zijt gij niet meer in den staat des doods, dan zijt gij niet meer met het doodsgewaad omhangen , dan zijt gij niet als degenen, die de eigenschappen Van geestelijke dooden nog naar buiten openbaren, maar dan heeft de Geest des levens in Christus Jezus u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods; dan zijt gij met Christus, de fontein des levens, door het geloof vereenigd, eii dan zult ge nog steeds behoefte blijven gevoelen, dat Hij Zijn licht over u doe schijnen, en de koesterende, verlichtende en vruchtbaar makende stralen van Hem, als de zon der geregtigheid, doe ondervinden.

Ik twijfel echter niet of daar zijn er nog velen, bij wie die vermaning nimmer dien invloed heeft uitgeoefend, maar die nog in hunnen walgelijken, verderfelijken en vervloekten doodslaap nederliggen, en wel gerust nederliggen, al wordt het verschrikkelijke «wee u, gij gerusten!" van des Heeren Vege ook over hen uitgeroepen.

Anderen worden soms een weinigje verschrikt, zoo dat het bijna is alsof er eenige beweging kwam; doch het sluimert weêr in en veel vaster dan te voren.

Nog weêr anderen openbaren hunne vijandschap, wanneer met het sterk geroep van «ontwaak en sta op", bij hen ^ordt aangehouden.

Waren er nu maar geen, die zichzelven vleijen dat zij °ntwaakt zijn, dat zij het graf hebben verlaten, dat zij het doodsgewaad hebben afgelegd, omdat zij eenige goede voornemens hebben zich te verbeteren; of die eenige overtuigingen hebben gehad. waardoor zij vele zonden nalaten en deugd beminnen; of die eenen schijnernst voor de godsdienst hebben, waardoor zij de pligten der goctedienst getrouw Waarnemen, zonder dat zij toch ooit kennis verkregen hebben

Sluiten