Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat ontdekkende, overtuigende licht, van die verandering van hart en van staat, die bij de ontwaking plaats heeftZondaars en zondaressen! wat ge u van uwe personen , van uwe zedigheid, van uwe dorre godsdienstpligten rnoogt inbeelden, zonder die geestelijke ontwaking, zondei' die waarachtige levendmaking ligt ge nog in uwen doodstaat, en, zonder daaruit te ontwaken, zal eenmaal de toorn Gods (en wie kent de sterkte Zijns toorns?) tegen u ontbranden. De vloeken van Zijne wet, die in slagorde tegen u zijn, zullen u gewis treffen. Zal Christus over de ontwaakten lichten wat zal, indien gij zóó blijft, uw deel ziju?

Duisternis, eeuwige duisternis. Een vuur, waarin de smar-

.1

ten ziel en ligchaam zullen doorsnijden en waarin de rooK uwer pijniging zal opgaan tot in eeuwigheid. Ach, zon daars! wordt toch eens met medelijden omtrent uzelveP aangedaan. Gij zijt nog niet in dien poel neergestort. Gij ■zijt nog niet met ketenen der duisternis gebonden. iNeengij moogfc nog leven, gij moogt nog in het aangenaam heden» in den dag der zaligheid verkeeren, waarin het " ontwaak » sta op!" nog tot u komt. Maar kunnen de stemmen vaO Gods Woord u niet bewegen , de onweders van Sinaï u nio

verschrikken, kiest gij den dood boven het leven w<"-

u dan, wanneer gij weigert te ontwaken, want het u zf' kwalijk gaan; kwalijk gaan in uw leven, kwalijk gaan i'1 uw sterven; kwalijk gaan na uwen dood; kwalijk gaan i'1 de opstanding; kwalijk gaan in- het oordeel; het zal u eeü wig kwalijk gaan. Zult ge dan zoo maar den eeuwige' dood insluimeren? Heden dan, indien gij Zijne si.em hoort» verhardt uwe harten niet. Denkt niet dat gij iets tot uve verontschuldiging voor dien grooten Regter, die niet i.»" schijn of uit partijdigheid, maar raar waarheid zal oordeel#1' zult kunnen inbrengen. Wanneer ge in uwen staat bïij volharden dan zullen we eenmaal tegen u getuigen, wij iv.et het Woord als met een licht, met het Woord a met een vuur, met het Woord als met eenen hamer,

liet Woord als met een tweesnijdend zwaard ter uwer 011

Sluiten