Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waking werkzaam zijn geweest. Ontwaakt dan, gij, die slaapt! staat op uit de dooden ,• laat Christus over u lichten. Moest Ezechiël tegen de dorre doodsbeenderen profeteren , zeggende: Gij, doode beenderen , lioort des Heeren Woord! dezelfde last moeten Gods geroepene en gezondene knechten nog ;volbrengen, o ! Leert bet dan toch eens verstaan , hoe de Heere het regt van eisclien om te ontwaken op -a blijft behouden; hoe gij verpligt zijt, uit de dooden op te staan, ofschoon ge door uw onvermogen en uwen onwil er nimmer aan kunt beantwoorden: dan, ja dan zon er een geroep als uit de diepte tot den Heere opklimmen, 't welk alreeds een bewijs zou zijn, dat de Geest des levens het «Ontwaak en sta op" u te verstaan had gegeven. Wat zou dat geluk groot, onuitsprekelijk groot zijn!

Dit geluk is u geschonken, Geloovigen ! die de levend makende en bekeerende kracht van het »Ontwaak en sta op" hebt leeren verstaan. Gij laagt van nature met alle menschen in dien doodslaap, maar aan u is het woord vervuld: «Voorwaar , voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de dooden zullen hooren do stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven", zoo dat gij reden hebt om er met aanbiddende dankzegging over uit te roepen: »Wij waren dood en zijn weder levend geworden; wij waren verloren en zijn gevonden !" Waart ge nu maar van die geestelijke slaapzucht geheel ontdaan! maar wat wordt die nog veel bij u gevonden, bij u, daar gij kinderen des lichts en kinderen des daga zijt. Of heerscht er geene algemeene doodigheid? Het is alsof Gods kerk met eene doodsschaduwe overtrokken is. Erken aan de eene zijde uw geluk, maar zie aan den anderen kant uwe verpligting om als kinderen des lichts te wandelen.

Dit is het, zegt deze of gene, waarom ik in twijfel over mijzelven ben, of ik wel waarlijk uit het graf ben opgestaan, dewijl ik nog zoo veel van deszelfs overblijfsels in mij bespeur. Wanneer dit waarlijk eene klagt uit uw binnenste is, dan zult gij zeker ook wel begeerig zijn dat gij meer

Sluiten