Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A KCNEY-ORDER TO INTOURIST (Stato Tourist CO of USSR) opens a current Bierchandise account for Iriend or relativo in Savict Russia. It will enable rociplenï to select just the artlctes ha wants at any ene of the State TCRGSIN Stores where HIGH GRADE CLOTHING, HOUSE. HOLD ARTICLES, GROCERIES, etc., ara «Iways In stock

Write or calt;

INTOURIST. Inc., 261 Fifth Avenuo, New York.

30 W. Washington St„ Chicago.

756 S. Broadway, Los Angelas.

INTOURIST Bush House, Aldwycfc, London, W. C. 2.

Haj HKFIT yn r.iop.i j/y 1902 r l* 187 Thp 2 000.1KJ0 vim Moe hum 1932 T03IIAK

Hyjw

Ou

KIcii

Kowy

A qui

Al kiu

DE SOVJET-REGEERING ERKENT HONGERSNOOD.

Men weet dat de Sowjet-Regeering, heel nandig alle middelen gebruikt voor haar propaganda Ook de Post moet haar dienen. Vooral de briefkaarten worden voor het „goede doel-' gebruikt. We hebben een heele serie die boekdeelen spreekt in die richting.

Welnu, bovenstaande kaart — hoewel zeker j-j ,e, 0 , aIs een bekentenis — geeft toch duidelijk den hongersnood toe. In het Engelsch, opdat het buitenland toch vooral goed zal kunnen lezen worden buitenstaanders aangemoedigd om familieleden en kennissen te steunen in het arme^ land van Stalin.

De Intourist is wel zoo vriendelijk zich te belasten met de noodige „orders" in dezen. We nebben den naam van den geadresseerde weggelaten om begrijpelijke redenen. Het zij om voldoende er op te wijzen, dat hier officieus wordt toegegeven wat steeds officieel werd en wordt ontkend.

. Ja™™er> dat de heer Herriot, die zich „onsterflijk belachelijk" heeft gemaakt, evenals

kad eylen' van deze kaart geen kennis

Sluiten