Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MJLrïLü.Vle

"Sedert het Vle Sowjet-Congres is het aantal mitrailleusen, bij de tirailleurs en de cavalerie meer dan yerdubbeld Het aantal mitraiUeuses'

prnnt I j u*1 e tanks is zevenmaal zoo groo. geworden. Het aantal tanks en anti-tank kanonnen is 4J4 maal grooter geworden. Het

Subbeld'?011 ZWare arÜUerie iS meer dan

commissaris^ voo" de Drfensu'

rsasf •nsshw1- ™-

VanrU'KvTtaU Sïezda" 'R°°de Ster' centraalorgaan UR.SS I0lt°~:ïat V°°r dC Defensie Van de

„Het Roode Leger moet niet alleen een afweermiddel voor de socialistische gemeenschap zun, tegen een eventueelen aanval van de zijde der nog bestaande imperialistische staten, doch et moet in staat zijn om, in geval van nood, beslissende hulp te verleenen aan het proletariaat van ons eigen land, in den strijd tegen het imperialisme."

Besluit van het VlIIe congres der Russ. Comm. Partij, cfr. „Krasnaia Svezda 31 Januari 1926.

„De Sowjet-Unie vormt de voorhoede van de wereldrevolutie."

Aprüni92jm Va° he' XI'e C°ngreS der Russ' Comm- Partij,

p£r- SAn0f:ra?„Jan hct X1Ie con«r" der Russ. Comm. f923, pagPr440 U"gaVe "Krasnaïa Nov". Moskou,

„Het bolsjewisme kan voor iedereen dienst doen als „taktisch model." (Lenin).

In overeenstemming hiermede maken de communistische partijen van alle landen zich gereed om den beslissenden strijd te strijden, tijdens de te verwachten omwentelingen onder de banier van Lenin en Stalin; zij kampen met heldenmoed tegen het Fascisme en de Soc.-Demociaten, ten voordeele voor de arbeidersmeerderheid en voor de U.R.S.S., het vaderland der arbeidlers. Eveneens voor de alles overwinnende werelddictatuur van het proletariaat. Met de leerstellingen van Marx en Lenin ais wapens vestigen en versterken de communisten over dé

Sluiten