Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst uitgebannen heeft, dan antwoord ik daarop dat in het communisme met zijn strijd voor de rechten en kansen van de lagere klassen meer leeft van den geest van Christus dan in de Russisch-Orthodoxe kerk met haar bijgeloof en haar verbondenheid aan het onmenschelijk tsarisme." (Dat is eenvoudig onzin, voor wie het bolsjewisme kent. K.) Pag. 80.

,,Waarschijnlijk hebben de communisten gelijk als ze zeggen, dat ze een klassenlooze maatschappij ^ kunnen stichten door alle klassen tot één terug te brengen: de klass» der werkers. Maar waarschijnlijk hebben ze ongelijk als ze zeggen dat te kunnen bereiken door de dictatuur van het proletariaat, want die dictatuur schept een nieuwe klasse gedurende het proces van de liquideering der klassen en die klasse, die op het oogenbük de macht in handen heeft, zal die waarschijnlijk blijven vasthouden, ook nadat alle oppositie vernietigd is. Niets dat er op wijst dat ze bezig zijn zich terug te trekken. Integendeel, de dictatuur wordt steeds strenger, zoodat het verdwijnen van den staat, wat het oorspronkelijke doel was, zeer ver af schijnt te zijn. De ontwikkeling schijnt juist den anderen kant uit te gaan. De staat wordt steeds machtiger, en de bestuurders treden hoe langer hoe dictatorialer op, hoewel ze op het oogenblik den rustigsten staat van Europa hebben. Ze hebben geprobeerd een klassenlooze maatschappij te stichten door een almachtige klasse te scheppen, die waarschijnlijk het geheele werk weer te niet zal doen. Toch hebben ze waarschijnlijk geu , ze zegSen> dat alle klassen teruggebi acht moeten worden tot één klasse van werkers." (De rustigste staat van Europa? Ja, in het oog van een vreemdeling, die niet ziet dat men slechts zwijgt uit onzegbaren angst. K.) Pag. 81.

„De communisten pogen een staat te bouwen op de werkers. Niemand heeft bur-

Sluiten