Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Kern: Mijn lijdensweg in Sowjet-Rusland- Prijs ƒ 0.75.

Godsdienstvrijheid zou daar in Sowjet-Rusland bestaan? Wie dat meent, leze deze lijdensgeschiedenis van een predikant, die thans ook wel in Nederland overal bekend is. Zijn tragische lotgevallen zijn typeerend voor hetgeen al zijn ambtgenooten hadden te verduren en nóg te verdragen hebben.... voor zoover zij nog in leven zijn.

A. Russinow. Sowjet-Rusland als de moderne toren van Babel. Prijs ƒ 2.50.

Machtige schildering van het leven der Russen, die nog waarde hechten aan hun geloof en aan hun vrijheid. Russinow behoort tot de betrekkelijk gezegenden. Uit zijn lotgevallen kan men gemakkelijk opmaken wat de anderen te lijden hebben. Wij leven met den schrijver in een wereld van angst en spionnage; van schrik en ontzetting; doch ook van taaie volharding en kinderlijk Godsvertrouwen.

B. Wartanow: Hoe 'n Rus zijn land terugvond. Prijs ingenaaid ƒ 2.25; gebonden ƒ 2.90.

Jeugdig idealisme van een jongen man die bij het uitbreken der Revolutie zijn land verliet; dat land nog eens terug wil zien; zijn ouders vóór hun dood nog eens wil omhelzen, geen geloof hechtende aan de vreeselijke verhalen over het heerschende schrikbewind, die hem te Genève bereiken. Maar dan de ontgoocheling; de ernstige wil om het land der duivelsche verschrikking te ontvluchten tot eiken prijs, om overal zijn getuigenis te kunnen geven in een wereld waar men niet luisteren wil....

Een rustig, onopgesmukt verhaal van vreeselijke lotgevallen, dat juist daarom zooveel indruk maakt.

Sluiten