Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDELIJK WERKCOMITÉ Dr. O. SCHABERT

Leden: Dr. F. J. Krop, Herv. pred. te Rotterdam, 1ste voorz.; Ds. A. Meyers, Herv. pred.

te Utrecht, 2de voorz.; Ds. F. de Vries, Geref.

pred. te Den Haag, eerelid; Ds. W. J. J. Velders, Geref. pred. te Rotterdam, eerelid; J. E.

Lasterie, Den Dolder, 1ste secr.; F. Goudzwaard, Hillegersberg, 2de secr.; G. J. K. Baron v. Lijnden v. Horstwaerde, Soestdijk, 1ste penningm.; C. Kastelijn, Soesterberg, 2de penningm.; W.

Kubes, Groningen; P->. H. Muys, pred. te Hyum; G. A. Hodde, Rotterdam.

Het Landelijk Werk-Comité wil zoowel geestelijk als stoffelijk de wegstervende Kerk van Rusland te hulp komen, en de geheele Christenheid wijzen op het wereldgevaar van het bolsjewisme.

Daartoe acht het volledige, geregelde en principieele voorlichting noodig, met vermijding van hetgeen specifiek tot het gebied der politiek behoort en zich strikt buiten elke politieke actie houdend.

Men kan dezen arbeid steunen:

le. door het organiseeren van Rusland-avonden, waarvoor het LANDELIJK WERKCOMITÉ steeds bereid is zijn medewerking te verleenen;

2e. door zich te abonneeren op „Geloof en Vrijheid", f 1.50 p. j. Adres: Dr. F. J. Krop;

3e. door een busje aan te vragen; in verband daarmede vrage men aan hetzelfde adres de circulaire voor medewerkers aan, die duidelijk aangeeft op welke wijze men nog verder zijn belangstelling kan toonen.

Centraal adres Dr. F. J. KROP, Willebrordusplein 19 Rotterdam

Giro 70603

Sluiten