Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taak licht -achtte; integendeel, de berg brochures en geschriften , «lie ik er over doorgelezen heb , heeft eene aanzienlijke hoogte; en om al die lectuur, die toch nog niet alles omvatte , wat in aanmerking kwam, fe verwerken , zou ik eene verhandeling of klein boek hebben moeten schrijven. Maar ik nam het aan, omdat het mij de gelegenheid gaf eene poging te doen te herstellen wat bedorven, te hereenigen wat gescheiden is, door in het licht te stellen, dat „ethisch" zijn en „evangelisch" zijn niet elkaar behoeft uit te sluiten, dat de Ethischen zeer goed zich met onze evangelische inzichten zouden kunnen vereenigen, zonder hun beginsel te verloochenen, en dat wij evangelischen zeer goed bij ons evangelisch beginsel ook het ethische kunnen aanvaarden of vasthouden; m. a. w. dat de idee van eene „ethischevangelische" richting, die ook een deel der modernen zou kunnen opnemen, volstrekt niet tot de onmogelijkheden behoort

Zonder ook maar in 't minst terug te nemen, wat ik met andere collega's verklaard heb ten opzichte van hulsman's brochure, dat ik „van harte instem, behoudens persoonlijke inzichten wat de onderdeelen betreft, met de hoofdgedachte en strekking dier verhandeling, n. 1. de onhoudbaarheid van het blijven vasthouden aan het zoogenaamde „geloof der gemeente" tegelijk met het aanvaarden van de resultaten der historische bijbelcritiek (6) wil ik toch dadelijk het uitspreken, dat ik voor mij eenigszins anders denk over de ethischen en het ethisch beginsel dan hulsman , en in elk geval de wijze, waarop zijn getuigenis door de ethischen is opgenomen, diep betreur, èn

Sluiten