Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ethisch beginsel (och is de handhaving der geesteljjlce realiteit, zooals die zich in ons openbaart in de vernieuwing des levens en de gemeenschap met God, en met deze handhaving is hot streven onafscheidelijk verbonden te behouden , te conservecren het wezen van het Christelijk geloof en leven, en daarmee van do gemeente , de kerk , het Christendom zelf. Niet om af te breken, maar om op te bouwen , niet om te schiften maar om bijeen te houden was het chantepie Sr. te doen; hij hoopte, door het aangrijpen van den wortel der geloofsverzekerdheid , den vasten bodem gevonden te hebbon , waarop het gebouw des Chriatclijken geloofs en van de theologie onwrikbaar gegrondvest worden kon. Al liet hij de mogelijkheid open voor wijzigingen in onderdeelen , hij dacht er niet aan dat het later misschien blijken zou, hoeveel stroo en stoppelen er op dat fondament gebouwd was; in zijne oogen was „het geloof der gemeente" in hoofdz ak de quintetsens van de openbaring Gods, en die te handhaven, te bewaren voor ondergang in den stroom des ongeloofs , was 7ijn streven

En thans nog laat zich dat aan 't ethisch beginsel eigen conservatief karakter bemerken in dien tegenzin der ethischen radikaal te breken met de dogma's en met de confessioneelen. ITet is, alsof zij angstig zijn, dat wanneer men begint te tornen aan het geheel der orthodoxie , die in zijn geheel in gevaar zal komen , ook wat haar geesteljjke kern betreft. Uit vrees , dat "t geheele gebouw instorten zal , wil men liefst niet zien, dat één steentje losgewrikt wordt. En zoo komen zij or toe om met de onmogelijkste gedachtewendingen

Sluiten