Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L.S.

In een 27-lal Schetsen wordt hier de Geschiedenis der Kerk gegeven, naar den opzet door de Methodiek-Commissie, aanvaard door den Bond.

In de vrijheid der Vereeniging staat natuurlijk één Schets te behandelen in een tweetal vergaderingen, wanneer de uitgebreidheid der stof zulks noodzakelijk zou maken.

Het zijn Schetsen, die gegeven worden. Men verwachte dus geen breede uiteenzettingen.

Als hoofdbron is genomen 't bekende Handboek der Kerkgeschiedenis van Ds. J. H. Landwehr (4 deelen), waarvan een dankbaar gebruik is gemaakt. Dit Handboek is n o o d z a k e 1 ij k bij de uitwerking der Schetsen, benevens voor de Schetsen 19—27 het „K o r t Overzicht van de Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot h e d e n" van denzelfden schrijver. Beide werken zijn uitgaven van J. H. Kok te Kampen.

\ erder kunnen natuurlijk nageslagen worden de bekende werken van H. A. v. d. M a s t en Ds. T. Bos, enz.

DE SAMENSTELLER.

Sluiten