Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHETS XIV.

RONDOM DE DORDTSCHE SYNODE 1618—1619.

I. De tijd tot 1602 ±.

Was na het Convent van Wezel 1568 gevolgd de Synode van Emden (1571), daarop volgden op eigen bodem door de gunstiger geworden omstandigheden de Synode van Dordrecht (1574 en 1578), Middelburg (1581), den Haag (1586). Op deze vergaderingen werd verder gearbeid aan de ontwikkeling van het Gereformeerd kerkelijk leven. De regelingen voor 't kerkelijk leven werden telkens nagezien, verbeterd en aangevuld. (Kerkenordening). De liturgische Formulieren hadden niet minder de aandacht. De Psalmen Davids werden nagezien en de Berijming van Marnix van Sint Aldegonde aanbevolen boven die van Petrus Datheen. Toch heeft de berijming van Petrus Datheen zich gehandhaafd, al was die van Marnix letterkundig hooger in waarde. De Berijming van Datheen had de sympathie van het volk. Zij was populair en sprak de taal van het volk. Verder werden allerlei vragen, de toepassing van het Gereform. beginsel op het practische leven betreffende, beantwoord op deze Synoden. En eindelijk werd de zaak van Coolhaes van Leiden op de Synode te Middelburg (1581) behandeld. Deze predikant hing allerlei libertijnsche gevoelens aan. (Vrije wil en algemeene verzoening, enz.).

II. De Dordtsche Synode. 1618—1619.

1. Voornaamste aanleiding tot het bijeenroepen der kerkelijke vergadering was de Arminiaansche strijd. Arminius, hoogleeraar te Leiden, verkondigde afwijkende meeningen, die zich concentreerden om de leer der praedestinatie en vanzelf ook invloed hadden op andere leerstukken. In Gomarus, hoogleeraar aan dezelfde Universiteit, vond hij een tegenstander. De Arminianen gingen naar de Staten van Holland met 'n Remonstrantie (1610). De „Gomaristen" daartegen met 'n ContraRemonstrantie. De strijd daardoor op politiek terrein overgebracht. Maurits en v. Oldenbarneveldt, Hugo de Groot en anderen. Een Generale Synode was noodzakelijk. Gehouden van November 1618—Mei 1619. 37 predikanten, 19 ouderlingen. Zij was een oecumenische Synode, (wat is dat?) door het groot aantal buitenlandsche afgevaardigden (welke?). Praeses: Joh. Bogerman van Leeuwarden. Door

Sluiten