Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerminst te verwonderen, dat die vraag de eeuwen dóór de menschheid heeft bezig gehouden. In antwoord op die oude „ Meisterfrage" nu biedt de Bijbel ons het verhaal van den val. Dat antwoord komt hierop neer: het kwaad is er in deze wereld niet altijd geweest, aan den toestand met zonde is een toestand zonder zonde voorafgegaan, doch de mensch is uit den eersten toestand tot den tweeden vervallen. Die oorspronkelijke toestand wordt ons beschreven als een leven in „ het paradij s", maar, zooals van zelf spreekt, het voornaamste daarbij is niet de omgeving, waarin de mensch toefde, doch de toestand, waarin hij zelf verkeerde. Het genoemde antwoord legt de Bijbel ons voor in Gen. 2 en 3, maar ook verder bij herhaling, zij het ook vaak met andere woorden. Zoo kort en eenvoudig mogelijk krijgen we het in Mattheus 19 uit den mond van den Heiland zelf te hooren, als Hij naar aanleiding van een opzettelijk onder Zijn aandacht gebrachten misstand zegt: „van den beginne is het alzoo niet geweest."

Nu is men gewoon deze leer van den val te brandmerken als een sombere,zwartgallige beschouwing, een naargeestig bijgeloof, in geenen deele geschikt voor onze verlichte tijden. Maar er is geen reden, waarom de meening van „men" in dezen beslissend voor ons zou zijn. Het is niet te hopen, dat de meeningvan „men"op eenig punt beslissend voor ons is.

Inhet algemeen geldtten aanzien van de meeste meer

gewichtige dingen, dat, als „men" er een zekere

Sluiten