Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der Remonstranten heeft dan ook geleerd, dat ze hoe langer hoe meer van de Heilige Schrift zijn afgedwaald en tenslotte in het modernisme zijn weggezonken.

Vergelijk Heid. Cat. vr. 20 en Ned. Gel. Bel. art. 16 en 37.

Vragen.

1. Hoe verklaart ge, dat vanwege de eenivoudigheild .Gods geein, conflict tusschen Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid mogelijk is ?

2. Wat is het onderscheid tusschen voldoening en verzoening ?

3. Wat is het onderscheid tusschen „algemeene verzoening" en „alverzoening" ?

4. Waarom is de leer der particuliere voldoening geen struikelblok voor intensieven arbeid in zending en evangelisatie?

5. Is de onmacht van den zondaar om te gelooven geen verontschuldiging voor hem?

6. Wat is de diepste bron der behoudenis, wat de bewerkende oorzaak en wat de uitwerking en toepassing?

7. Bewijs, dat de leer der „conditioneele onsterfelijkheid" strijdt met de Heilige Schrift.

8. Hoe bestrijdt ge het argument, dat „eeuwig" in de Heilige Schrift beduiden zou: „voor een langen tijd" en niet „zon. der einde" ?

9. Bewijs, dat Joh. 3 : 16; Rom. 5 : 18; 1 Cor. 15:22; 2 Cor. 5 : 15; Col. 1 : 20; Fil. 2 : 10, 11; 1 Tim. 2 : 4; 2 Petr 3 : 9, en 1 Joh. 2 : 2 niet het universalisme leeren.

10. Hoe komt het toch, dat het universalisme zooveel aanhang vindt ?

Bronnen.

Behalve de reeds genoemde, in het bijzonder: Dr. A. Kuyper: Uit het Woord IV; Dr. K. Dijk, Om het eeuwig welbehagen, pag. 301—321; Dr. C. Bouma, Geen algemeene verzoening; Dr. H. Bavinck, Maenalia Dei, pag. 402—406.

Van des menschcn verdorvenheid en bekeering tot God, en de manier van deze,

HOOFDSTUK m EN IV. (A).

Artt. 1—10.

De naar Gods beeld geschapen mensch heeft door den zondeval over zich gehaald duisternis in zijn verstand,

Sluiten