Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, heeft God zijnen Zoon uitgezonden, geworden uit eene vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zoude en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

2 Vr. Wal gebeurde er op den veertigiten dag?

Antw. Op den veertigsten dag gingen Jozef en Maria naar den tempel om voor moeder en kind een reinigingsoifer te brengen (Lev. 12) en om het kindeke aan den Heere voor te stellen, waarbij tot lossing van den eerstgeboren zoon twee tortelduiven werden geofferd. (Num. 3).

De eerstgeboren zoon moest, ongeveer 6 weken oud zijnde (Lev. 12: 1—4) gelost worden, omdat de Heere gezegd had: „al de eerstgeborenen zijn Mijne." Ex. 13:2. Dat was ter herinnering aan de weldadigheid Gods in Egypteland aan Israël bewezen, toen van de Egyptenaren alle eerstgeborenen stierven.

Dat Maria en Jozef arm wai-en bewijst hun offerande: twee tortelduiven. De rijken moesten een lam offeren.

2 Cor. 8:9. „Want gij weet de genade onzes Heeren Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijne armoede zoudt rijk worden.

Simeon en Anna. — Lofzang van Simeon: „nu laat Gij, Heere, uwen dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord; want mijne oogen hebben uwe zaligheid gezien, die Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle de volkeren: een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël." Luc. 2 : 29—32.

Simeon en Anna hebben lang moeten wachten. „Die gelooven haasten niet." Habakuk 2 : 3b „zoo Hij vertoeft, verbeid hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven."

3. Vr. Welke heidenen komen al spoedig tot den Zaligmaker ? Antw. Wijzen uit het Oosten, die zijne ster gezien hadden, komen naar Jeruzalem en worden dan verder naar Bethlehem geleid om daar, in het huis waar Jozef en Maria nu waren (Matth. 2:11) den jonggeboren Koning te begroeten en te eeren met geschenken.

Jozef en Maria zijn volgens Matth. 2:11 niet meer in den stal, maar in een huis, waar ze tijdelijk woonden. Waarschijnlijk heeft Jozef, eenmaal in Bethlehem zijnde, er een eigen woning betrokken en er zich als timmerman

Sluiten