Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Salóme, hunne moeder, ten minste de zuster van Maria was, van wie in Joh. 19:25 wordt gesproken.

Samen vormde deze kring een geestelijke familie, waarin Jezus de plaats van den huisvader bekleedde; allen leefden uit een gemeenschappelijke beurs, waarvan het beheer aan Judas, den zoon van Iskarioth, was toevertrouwd.

Al stond Jezus met een drietal hunner op bizonder vertrouwelijken voet, te weten met Petrus, Johannes en Jacobus, zoo waren toch allen gelijk en genoot geen hunner eenig recht boven zijn broeder."

"Wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint!

Zij zullen aan geen hinderpaal zich stooten.

Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind,

Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenooten;

'k Doe Uw geboón oprecht en welgezind;

Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.

Ps. 119:83.

§ 4. jezus te kana, te jeruzalem en te sichar.

1. Vr. Welk is het eerste won der tee ken. dat Jezus verrichtf Antw. Jezus heeft het eerste wonder verricht op een bruiloft te Kana, een stad in Galiléa, waar hij gewoon water in zeer kostbaren wijn veranderde.

Van den Jordaan, in Juda, trekt Jezus naar Galilea waar Hij de eerste 30 jaar van zijn leven had doorgebracht. Te Kana, 2 uur van Nazareth, waar Nathanaël van daan kwam, zet Hij zich aan een bruiloft, om nu afscheid te nemen van den kring zijner vroegere vrienden en tevens om zijn heerlijkheid te gaan toonen, zijn discipelen tot bemoediging!

Zes steenen watervaten worden met water gevuld en Jezus verandert het water in kostelijken wijn, omdat er wijn te kort kwam; waarschijnlijk óok, doordat Jezus met zijn discipelen onverwachts kwamen.

Jezus wijst op het gebied van Zijn ambt alle betrekking tusschen zich en zijn moeder, Maria, af. Op dit heilig terrein heeft slechts zijn Vader in den hemel te gebieden! (Joh. 2:4).

2 Vr. Hoe maikt Jezus verder zijn reis door het Joodsche land ?

Antw. Na eenigen tijd in Nazareth en Kapérnaiim te hebben

Sluiten