Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Afdeeling II.

llt»t 2de verblijf i» Galiléa.

§ 5. het "verblijf in galiléa.

1. Vr. Hoe was de ontvangst vin den Heiland in frablen? Antw. „Als Hij dan in Galiléa kwam, ontvingen Hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen, die Hij te Jeruzalem op het feest gedaan had: want ook zij waren tot het feest gegaan." (Joh. 4 : 45).

Kwamen er tot Joliannes velen, tot Jezus kwamen er nóg meer. Dat wekte echter den naijver der Farizeën. Reeds was 't hun een doorn in 't oog geweest, dat de Dooper, zonder hun volmacht of goedkeuring te vragen, als profeet was opgetreden — en nu wordt door een ander, die nog al méér opgang maakt, dat werk voortgezet! \\at moet er worden van de handhaving der instellingen, door de vaderen overgeleverd en van het gezag des Sanhedrins, als het volk naar andere leidslieden gaat luisteren dan naar hén. Gewis zijn zij reeds op middelen bedacht, om dezen Jezus onschadelijk te maken.

Joh. 4 : 1—4. „Als dan de Heere verstond, dat de Farizeën gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes (hoewel Jezus zelf niet doopte, maar Zijne discipelen) zoo verliet Hij Judéa en ging wederom heen naar Galiléa."

Mare. 1 : 14 „En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galiléa, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods."

Joh. 7:1. En na deze wandelde Jezus in Galiléa, want Hij wilde in Judéa niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te dooden."

Jezus was 9 maanden in Judea werkzaam geweest, van Paschen tot 4 maanden vóór den oogst. (Maart-December) Joh. 2:13; Joh. 4 : 35.

2. Vr. In welke steden van Galiléa heeft Jtzus voornamelijk giarbeid?

Antw. De Heiland heeft veel vertoefd in de nabijheid van liet meer van Gennésareth en arbeidde voornamelijk in de steden Kapérnaüm en Bethsaïda, waar Hij vele wonderen verrichtte.

Sluiten