Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerkelijk is het, dat er noch in de Schriften de» O. Verbonds, noch in de Apocriefe boeken van bezetenheid sprake is. De bezetenheid is iets, dat bizonderljjk aan den tijd van Jezus eigen is, waaruit blijkt, dat toen aan satan door den Heere groote macht verleend is. Als de hemel nederwaarts afdaalt, klimt de helle opwaarts! Jezus kwam om de werken des boozen te verbreken.

Bij de bezetenheid heeft de lijder zelf alle macht over zijn lichamelijke organen en geestelijke vermogens verloren en staat onder invloed van een boozen, onreinen geest. (Mare. 9:18; Luc. 4 : 34; Luc. 8: 30; Luc. 11:26 5; Matth. 17 : 15).

Matth. 12 : 24, „Maar de Farizeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen."

4. Vu. Welke rede, door Jezus gehouden, is bijzonderlijk bekend?

Antw. In Mattheiis 5, 6 en 7 staat ons de Bergrede opgeteekend, met de zaligsprekingen voor degenen die arm van geest zijn, besluitende met de gelijkenis van den voorzichtigen en den dwazen man, die ieder een huis bouwen.

In de zoogenaamde Bergrede, ons door Lucas in verkorten vorm medegedeeld en door Mattheiis uitgebreid tot een aanschouwelijk voorbeeld van Jezus' prediking in het algemeen, wil de Heiland zoo scherp mogelijk doen uitkomen, dat de geest van Zjjn koninkrijk lijnrecht tegenover den geest van het Farizeïsme staat. Zij was allereerst gericht tot den kring van Zijn leerlingen, die gewoon waren om Zijn onderricht bij te wonen (Luc. 6:20).

„Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het koninkrijk der hemelen.

Zalig zijn zij die treuren; want zij zullen vertroost worden.

Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid ; want zij zullen verzadigd worden.

Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen.

Sluiten