Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging heen tot de overpriesters, opdat hij Hem hun zou overleveren."

O God, Gij zijt mijn toeverlaat;

Mijn God, U zoek ik met verlangen,

Zoo ras wij 't morgenlicht ontvangen,

Bij 't krieken van den dageraad.

O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen,

En dorsten naar U in een land.

Dat, dor en mat, van droogte brandt,

Waar niemand lafenis kan krijgen.

Ps. 63:1.

§ 2. jezus' intocht te jeruzalem en de tempelreiniging.

1. Vr. Wat geschiedde een paar dagen vóór Paschen te Jeruzalem? Antw. De Heiland, komende van Bethanië, doet op den dag na den Sabbath openlijk zijn intocht in Jeruzalem, gezeten op een ezelin, en maakt zijn Messiasschap algemeen bekend.

Het Sanhedrin had besloten tot den dood van Jezus en van Lazarus. (Joh. 12: 10).

De feestschare trekt van Jeruzalem naar Bethanië om er Jezus, maar ook om er Lazarus te zien (Joh. 12:6). Op den dag na den Sabbath (Zondag 9 Nisan) gaat Jezus, omringd van Zijn twaalf discipelen èn van een aantal discipelen uit Galilea, van Bethanië naar Jeruzalem; een reize van drie kwartier uur gaans.

„En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is hij, die komt in den naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!" (Matth. 21 : 9).

Het geschiedde tegen den avond (Mare. 11 : 11); Jezua ging daarna weer terug naar Bethanië.

2, Vr. Wat gebeurde des andeten daags (Maandag 10 Nisan) toen Jezus van Bethanië naar Jeruzalem terugkeerde?

Antw. Jezus vervloekte een vijgeboom, die wel bladeren maar geen vrucht had; en de boom verdorde terstond. Matth. 21 : 19.

Dit geschiedt Maandag 10 Nisan.

De Heiland wil door dit teeken het Joodsche volk, dat zoo rijk bevoorrecht was en dat gekomen was tot den tijd dat de Heere vrucht mocht verwachten van Zijn oude

Sluiten