Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Maria Magdalena en aan de vrouwen; aan Petrus; aan de Emmaüsgangers; aan de tien discipelen, zonder Thomas; aan de 11 discipelen, met Thomas; aan 7 discipelen bij de zee van Tiberias; aan Jacobus; aan de 11 discipelen in Galilea; aan meer dan 500 broeders tegelijk. (Joh. 20:1—18; Matth. 28:9, 10; Luc. 24:34 en 1 Cor. 15:5; Luc. 24:13—33; Joh. 20:19—24 en Luc. 24:36—45; Joh. 20:24—29; Joh. 21:1—19; 1 Cor. 15:7;Matth. 28:16—18 en Mare. 16:16—19; 1 Cor. lö': 6).

3 Vr. Waarom is Jezus na Zijn opstanding uit de dooden nog 40 dagen hier op aarde gebleven?

Antw. Jezus is nog 40 dagen hier op aarde gebleven, nadat Hij uit de dooden was opgestaan, om daardoor waarlijk te bewijzen, dat Hij niet meer dood was en om Zijn discipelen nog in veel te onderwijzen.

4. Vr. W at heeft Jezus zijn discipelen nog bevolen?

Antw. Jezus, zeggende: „Mij is gegeven alle macht inden hemel en op de aarde", beval zijn discipelen: „gaat heen, onderwijst alle volken, hen doopende in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.

5. Vr. Wat gebeurde 40 dagen na Jezus opstanding?

Antw De Heere Jezus voer veertig dagen na Paschen öp naar den hemel, om voortaan te zitten aan de rechterhand des Vaders en voor al Zijn geloovigen plaats te bereiden.

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,

Dien grooten God, die wond'ren deed;

Zijn rechterhand, vol sterkt' en eere,

Zijn heilig ann wrocht heil na leed.

Dat heil heeft God nu doen verkonden;

Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,

Zoo vlekkeloos en ongeschonden,

Voor 't heidendom ten toon gespreid. Ps. 98:1.

HOOFDSTUK IV.

De uitstorting des H. Geestes en de uitbreiding van Gods koninkrijk in de dagen der Apostelen.

§ 1. de pinksterdag.

1. Vr. Wat geschiedde 50 daqen na de opstanding van Jezus? Antw. Op het Pinksterfeest, 10 dagen na de hemelvaart

Sluiten