Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij doorreisden Syrië en Cilicië, versterkende de ge* meenten en komen te Derbe en Lystre, waar een zeker discipel, met name Timotheus was, zoon van een geloovige Joodsche vrouw, maar van een Griekschen vader. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen en hij besneed hem, om der Joden wil. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azië te spreken. En van Paulus werd in den nacht te Troas een gezicht gezien van een Macedonisch man, die zeide: kom over in Macedonië en help ons. — Aanstonds staken zij over van Azië naar Europa en kwamen te Filippi; samenkomst buiten de stad aan de rivier. „En een zekere vrouw met name Lydia, eene purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd." — Een dienstmaagd met een waarzeggenden geest door Paulus genezen. Paulus en Silas gegeeselcf en in de gevangenis geworpen. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. Plotseling komt een aardbeving; de gevangenis geopend, de stokbewaarder verschrikt, meenende dat de gevangenen ontvloden waren en wil zich zelf met een zwaard dooden — maar Paulus spreekt tot hem en hij leert zich bekeeren tot God, zeggende: lieve heeren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde ? En zij zeiden: geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Voortzetting der reis naar Thessaloni'ca, naar Beréa, naar Athene, naar Corinthe (waar hij een jaar en zes maanden bleef) naar Efeze, naar Cesaréa,. naar Jeruzalem.

3. Vr. Welke bizonderheden weet gij van het verblijf van Paulus te Filippi?

Antw. Te Filippi werd Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira, op de prediking van Paulus bekeerd; een dienstmaagd met een waarzeggenden geest werd genezen — en de stokbewaarder kwam tot het geloof in Christus.

4. Vr. Wat wordt ons van Thessalomca en Beréa meegedeeld? Antw. In Thessalonica verwekten de Joden een oproer tegen Paulus, zoodat hij moest vluchten, maar te Bérea waren zij edeler dan te Thessalonica, het Woord Gods ontvangende met een toegenegen hart, dagelijks de Schriften onderzoekende.

Sluiten