Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn catechismus wordt in 1545 voor de 2de maal uitgegeven en is gedurende twee eeuwen te G-enève gebruikt.

1545 — 1564. Concilie van Trente; poging om de Roomsche kerk te restaureeren. Contra-reformatie. De vervloeking uitgesproken over de leer der Hervorming; bizonlijk over de Protestantsche leer van het Avondmaal.

1546. Dood van Luther; hij sterft 18 Febr. 1546 te

Eisleben, waar hij geboren is; hij was op reis naar Mansfeld om de graven van Mansfeld, die in oneenigheid met elkaar leefden te verzoenen (wat ook is geschied); te Eisleben gestorven; te Wittenberg naast de slotkapel met groote, plechtigheid begraven.

1546—1547. Smalkaldische oorlog; eerst onderdrukking van liet protestantisme; daarna het protestantisme wettelijk erkend. Verdrag van Passau in 1552.

1555. Augsburgsche godsdienstvrede. De Roomsche en de

protestantsche belijdenis nu rechtsgelijkheid. Evenwel telkens nog strijd. De Gereformeerden (Calvinisten) en voornamelijk de Anabaptisten (Wederdoopers) waren van dezen vrede uitgesloten, hoewel hun een vrije aftocht gelaten werd. Na den 30 iarigen oorlog is de vrijheid van godsdienst bekrachtigd. 1648.

1559. Als na de troonsbestijging van den 28-jarigen

Filips II (in 1555) de plakkaten verscherpt worden en in 1559 het onweer van de invoering der nieuwe bisdommen dreigt, verlaat een aanzienlijk aantal vrienden der Reformatie ons land en gaat naar Engeland dat, onder Koningin Elizabetb, weer voor de Protestanten openstaat.

1561. De Nederl. Geloofsbelijdenis. Guido de Brés. (1567

aan de galg gestorven).

1563. Heidelbergsche Catechismus opgesteld doorZacharias Ursinus en Caspar Olevianus; 1563 in het Nederlandsch vertaald.

1564. Dood van Calvijn.

1566. De eerste hagepreek bij Oudenaarde. Modet.

Psalmberijming van Datheen. Inquisitie ingesteld. Verbond der edelen.

1567—1570. De emigratie (de uitwijking naar andere landen) bereikt haar hoogtepunt. De hoofdoorzaak daar-

Sluiten