Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1680. Yereeniging van Christel. Nationaal Schoolonder¬

wijs opgericht.

1862—'66. Opkomst van de moderne theologie. Busken Huet, Dr. A. Pierson, Kuenen, Opzoomer, Scholten, Rauwenhof, Hugenholtz enz. In 1863 legt Busken Huet zijn bediening als Waalsch predikant te Haarlem neer, in 1866 gaat Dr. A. Pierson heen; de gebroeders P. R. en P. Hugenholz stichtten met hun geestverwanten de Vrije Gemeente te Amsterdam.

1864. De Confessioneele vereeniging opgericht. Ds. Felix.

Dr. Hoedemaker, Dr. v. Ronkel, Prof. Kleyn.

1866. De Nederlandsche Zondagschoolvereeniging opgericht.

1867. Aan de gemeente wordt het recht tot beroeping van predikanten en benoeming van ouderlingen en diakenen gegeven. Kiescolleges.

1870. De Paus onfeilbaar verklaard. De Nederlandsche

Protestantenbond opgericht.

1878. Volkspetitionement. 305.000 handteekeningen van

Protestanten onder het smeekschrift „verzoek om een School met den Bijbel." Van Roomsche zijde een protest geteekend door 164.000 hoofden van huisgezinnen. Oprichting van de Unie „Een School met den Bijbel" op 23 Jan. 1879. Jaarlijksche Unie-collecte.

1880. De Vrije Universiteit.

1886. De Doleantie.

1890. Na de wet Mackay werd de Schoolraad opgericht;

ook de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs (28 Oct. 1890).

1901. Geref. zendingsbond. Zendingsterrein Midden-

Celebes.

1905. Nieuwe wet Hooger- en Lager onderwijs.

1906. Oprichting van den Geref. Bond.

Sluiten