Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bidden, o zeker; buigt maar gedurig uwe knieën en vraagt den Heere uwen God om zijne bewarende en verlichtende genade. Opdat gij uit volle overtuiging des harten aan Gods Woord moogt vasthouden.

Maar er is méér te doen.

Bidt en werkt.

Vooreerst moet ge nooit verzuimen om dagelijks Gods Woord te lezen, te onderzoeken, te bepeinzen. Aan de beademing van Gods Woord ons te onttrekken, baant temeer den weg voor de invloeden van den Vorst der duisternis.

En bij dat Woord kunt ge ook met vrucht gebruiken zulke geschriften, die u in de kennis en zekerheid van 's Heeren Woord kunnen opbouwen. Goede godgeleerde werken... Goede Schriftverklaringen, bijv. van H e n r y... N e 1 s o n : het ongeloof de grootste krankheid onzer dagen. Bettex: De Bijbel Gods Woord, en dergelijke... Daarbij is het ook wel aan te bevelen (indien men er geen hoogere belangen door verwaarloost) bij een Jongelingsvereeniging te zijn of aan een Zondagsschool mede te werken, of een andere vereeniging te leiden, wijl men dan voortdurend reeds daardoor tot Schriftonderzoek gedrongen wordt.

Laat ik hierbij, als tusschen haakjes, de opmerking maken, dat het zoo jammer is dat onze jonge menschen over 't algemeen zoo weinig voor een goed boek over hebben. Voor genot en opschik geven ze met gemak een gulden of wat uit, maar voor boeken, voor een standaardwerk ... 't is alsof de meesten dat weggegooid geld achten, terwijl het integendeel nooit beter besteed kan worden. Lezen voedt een schoon verstand, ook in geestelijke dingen.

Genoeg, Gods Woord moet dagelijks gelezen, onderzocht en bepeinsd.

Sluiten