Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonnen te dienen. Deze Luthersche kerken werden hoofdzakelijk in DuitscMand, Denemarken, Zweden en Noorwegen gevonden. Zoowel wat de leer als wat de kerkinrichting betreft verschilden zij van de Gereformeerde Kerken.

In 1536 trad Calvyn als Reformator op te Genève. Door zijn diep inzicht in de Heilige Schrift en zijn voortrelfelijken ijver om de leer der waarheid uiteen te zetten, werd hij al spoedig de leidsman der Gereformeerden. Men vond deze laatsten voornamelijk in Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Engeland en Schotland. Het eigenaardige der Gereformeerden bestond daarin, dat zij in hunne kerken het plaatselijk zelfstandig karakter handhaafden en in de plaatselijke kerk het ambt der geloovigen tot zijn recht lieten komen.

De Gereformeerde Kerken in de verschillende landen hadden elk haar eigen belijdenis. In hoofdzaak komen deze belijdenissen met elkander overeen. In Frankrijk had men bijv. de Gallische confessie, in Zwitserland de Heleetische, in Engeland de „39 artikelen."

3. Welke zijn de belijdenisschriften van de Gereformeerde Kerken in Nederland ?

Deze zijn drie in getal: 1°. de Nederlandsclie geloofsbelijdenis ; 2°. de Heidelberg^che Catechismus en 3°. de Leerregels van Dordrecht of de vijf artikelen tegen de Remonstranten.

De belijdenis bestaande uit 37 artikelen is opgesteld door (ïuirto de Bray, een martelaar, die in 1566 te Valenciennes ter wille van de waarheid zijn leven liet. Later is deze belijdenis door de Synoden der Gereformeerden als kerkelijke belijdenis aanvaard en in enkele uitdrukkingen gewijzigd. Op de Synode van Dordrecht 1618 en 1619 is deze belijdenis op nieuw onderzocht en sinds dien tijd is zij de belijdenis der Gereformeerde Kerken in Nederland gebleven.

De Catechismus is een leerboek, dat in 1563 op last van den keurvorst van den Paltz opgesteld is door Zaehariiis Ursinus en Gaspar Oleveanus, twee jeugdige godgeleerden in Heidelberg. Hij werd in het Hollandsch vertaald door Petrus Dat heen. Deze Catechismus is ook door de kerken als haar belijdenis erkend. Het laatst geschiedde dit op de Synode van Dordrecht.

Sluiten